Regulations of Computer Laboratories


I. Przeznaczenie laboratoriów

W skład Laboratoriów Komputerowych wchodzą:

 1. laboratoria ogólnie dostępne
 2. laboratoria specjalistyczne
 3. pomieszczenia administratorów oraz węzeł sieciowy.

W przypadku 1) laboratoria obejmują pomieszczenia A1-14,15,16,17,18,20,22,23,24,25 oraz pomieszczenia A0-1, D1, D2 i D3. W przypadku 2) laboratoria obejmują pomieszczenie A0-4. W przypadku 3) laboratoria obejmują pomieszczenia A1-21, A1-26, A1-27, A1-27a, A1-27b.

II. Zasady udostępniania laboratoriów do prowadzenia zajęć

 1. W laboratoriach pierwszeństwo posiadają planowe zajęcia wynikające z realizacji programu studiów. Pozostały czas może być wykorzystywany do pracy własnej.
 2. Sale na poziomie A1 oraz D są otwarte w godzinach pracy laboratoriów. Klucz do sali A0-1 znajduje się u portiera i dostępny jest tylko dla pracowników Wydziału oraz osób upoważnionych.
 3. Za bieżące funkcjonowanie laboratoriów oraz bezpieczeństwo zasobów odpowiadają etatowi administratorzy. Za całość laboratoriów odpowiada kierownik laboratoriów wydziałowych.
 4. W sprzęcie komputerowym nie wolno umieszczać prywatnych urządzeń (poza urządzeniami USB).
 5. Nie można podłączać do sieci kablowej swojego sprzętu komputerowego (poza wyznaczonymi miejscami).
 6. Zabronione jest odłączanie sprzętu znajdującego się w laboratoriach. Dotyczy to w szczególności zasilania, połączenia sieciowego oraz urządzeń peryferyjnych podłączonych do jednostki centralnej (np. mysz, klawiatura).
 7. Do sal nie wolno wnosić kurtek i toreb podróżnych.
 8. W salach nie wolno spożywać posiłków ani napojów.

III. Konta oraz korzystanie z zasobów sieciowych

 1. Do korzystania z zasobów sieciowych niezbędne jest założenie konta w domenie LABS (Windows oraz Linux).
 2. Podstawą założenia konta jest posiadanie ważnej legitymacji studenta Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
 3. Studenci oraz pracownicy dydaktyczni mogą korzystać z drukarek sieciowych, skanerów, nagrywarek. Studenci mają dostęp do licencjonowanego oprogramowania na stacjach roboczych i na serwerach.
 4. Nie odpowiadamy za nielicencjonowane lub wadliwe oprogramowanie instalowane przez (lokalnych) użytkowników.
 5. Każdy student oraz pracownik prowadzący zajęcia może założyć konto pocztowe, może korzystać w sposób nieograniczony z sieci Internet oraz uzyskuje stosowne kwoty zasobów na serwerach.
 6. Korzystanie z gier komputerowych jest możliwe dopiero po godz. 18-tej i tylko w sposób nieutrudniający pracy innym użytkownikom.
 7. Naruszenie zasad bezpieczeństwa lub etykiety oraz utrudnianie pracy innym studentom pociągają (dodatkowo) zablokowanie kont od 1 do 4 tygodni oraz w szczególnych przypadkach przekazanie sprawy do kierownika laboratoriów lub Dziekana.

IV. Godziny otwarcia

 1. Laboratoria udostępniane są przez wszystkie dni tygodnia w godzinach
  • poniedziałek - czwartek 8:15 - 19:00
  • piątek 8:15 - 17:00
  • godziny otwarcia w soboty i niedziele zależne są od planu studiów zaocznych i publikowane są na stronie WWW laboratoriów
 2. Laboratoria udostępniane są w czasie roku akademickiego a także, w ograniczonym zakresie, w lipcu i sierpniu. W czasie ferii, z wyjątkiem świąt i dni szczególnych również można korzystać z laboratoriów. Godziny otwarcia są podawane w komunikacie.

V. Dostęp laboratoriów dla kół naukowych

 1. Członkowie poszczególnych sekcji kół naukowych uzyskują dodatkowe możliwości korzystania z zasobów laboratoriów.
 2. Możliwości te są ustalane każdorazowo z kierownikiem sekcji/koła, który (tak jak pracownik dydaktyczny) udostępnia zespołowi szczególne zasoby (dyski, oprogramowanie, wydzielony sprzęt serwerów etc.).
 3. Członkowie kół/sekcji mogą korzystać z większych limitów kwot dyskowych lub większych limitów wydruków i innych.
 4. Po zgłoszeniu przez kierownika sekcji/koła, w miarę możliwości, kupowane jest na potrzeby sekcji/koła dodatkowe wyposażenie specjalistyczne.

VI. Szczególny tryb dostępu do laboratoriów

 1. Zasadniczo z Laboratoriów Komputerowych korzystać mogą jedynie studenci wszystkich rodzajów studiów w ramach Wydziału Matematyki i Informatyki.
 2. W szczególnych przypadkach (wymagana jest zgoda Dziekana) z laboratoriów mogą korzystać także studenci innych wydziałów.
 3. W laboratoriach mogą być organizowane szkolenia oraz zawody (informatyczne) a także warsztaty szkolne lub zajęcia dla tzw. międzyszkolnych kółek informatycznych lub matematycznych. Za zgodą dziekana możliwe jest utworzenie tymczasowych kont dla uczestników tego typu wydarzeń.