Regulamin Wydziałowych Laboratoriów Komputerowych


I. Definicje

 1. Uniwersytet, UAM: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 2. Wydział: Wydział Matematyki i Informatyki UAM.
 3. Dziekan: Dziekan Wydziału.
 4. Wydziałowe Laboratoria Komputerowe: ogół zasobów i usług informatycznych udostępnionych przez Wydział.
 5. Centrum Informatyczne: Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM.
 6. Domena LABS: usługa katalogowa Wydziału.
 7. Serwer: komputer świadczący usługi na potrzeby infrastruktury informatycznej Wydziału.
 8. Konto: imienny, autoryzowany dostęp do zasobów serwera.
 9. Użytkownik: osoba korzystająca z Wydziałowych Laboratoriów Komputerowych.
 10. Administrator: jeden z administratorów Wydziałowych Laboratoriów Komputerowych, mający w obowiązkach opiekę nad serwerami wydziałowymi.
 11. Kierownik Wydziałowych Laboratoriów Komputerowych: osoba wyznaczona przez władze Wydziału, sprawująca opiekę nad Wydziałowymi Laboratoriami Komputerowymi.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin dotyczy:
  1. laboratoriów, w których skład wchodzą:
   1. laboratoria ogólnie dostępne,
   2. laboratoria specjalistyczne,
   3. pomieszczenia administracyjne oraz węzły sieciowe,
  2. wyposażenia multimedialnego sal wykładowych oraz auli,
  3. domeny LABS.

III. Zasady korzystania z laboratoriów komputerowych

 1. Laboratoria komputerowe dostępne są w godzinach opublikowanych tutaj.
 2. W laboratoriach pierwszeństwo posiadają planowe zajęcia wynikające z realizacji programów studiów. Pozostały czas może być wykorzystywany do pracy własnej.
 3. Sale na poziomie A1 oraz D są dostępne w godzinach otwarcia laboratoriów. Klucze do sal na poziomie A0 znajdują się w Portierni A i dostępne są tylko dla pracowników Wydziału oraz osób upoważnionych.
 4. Za bieżące funkcjonowanie laboratoriów oraz bezpieczeństwo zasobów odpowiadają administratorzy. Za całość laboratoriów odpowiada Kierownik Wydziałowych Laboratoriów Komputerowych.
 5. W sprzęcie komputerowym udostępnionym w laboratoriach nie wolno umieszczać prywatnych urządzeń (poza urządzeniami USB) ani w żaden sposób modyfikować ich konfiguracji sprzętowej.
 6. Zabronione jest podłączanie do sieci kablowej swojego sprzętu komputerowego.
 7. Zabronione jest rozłączanie sprzętu znajdującego się w laboratoriach. Dotyczy to w szczególności zasilania, połączenia sieciowego oraz urządzeń peryferyjnych podłączonych do jednostki centralnej (np. monitor, mysz, klawiatura).
 8. Do sal nie wolno wnosić kurtek i toreb podróżnych.
 9. W salach nie wolno spożywać posiłków ani napojów.

III.a Szczególny tryb dostępu do laboratoriów

 1. Z laboratoriów korzystać mogą jedynie studenci oraz pracownicy Wydziału. W szczególnych przypadkach, za zgodą Dziekana, z laboratoriów mogą korzystać także studenci oraz pracownicy innych Wydziałów UAM.
 2. W laboratoriach mogą być organizowane szkolenia oraz zawody (informatyczne), a także warsztaty szkolne lub zajęcia dla tzw. międzyszkolnych kółek informatycznych lub matematycznych. Ze zgodą Dziekana możliwe jest utworzenie tymczasowych kont dla uczestników tego typu wydarzeń. Możliwe jest udostępnienie Internetu przez sieć bezprzewodową na czas trwania wydarzenia, po przedstawieniu administratorom zgody Dziekana lub Kierownika Wydziałowych Laboratoriów Komputerowych.

IV. Zasady użytkowania usług

 1. Do korzystania z zasobów sieciowych i usług niezbędne jest założenie konta w domenie LABS.
 2. Podstawą założenia konta jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej Wydziału, posiadanie statusu pracownika Wydziału, pisemna zgoda Dziekana Wydziału lub Kierownika Wydziałowych Laboratoriów Komputerowych.
 3. Konto jest własnością Uniwersytetu.
 4. Z konta wolno korzystać tylko użytkownikowi, na którego imię i nazwisko stworzono konto. Udostępnienie konta komukolwiek innemu jest zabronione. Fakt nieuprawnionego korzystania z konta powinien być natychmiast zgłoszony administratorom, w przeciwnym wypadku użytkownik konta odpowiada za wszelkie działania osób nieuprawnionych.
 5. Całkowitą odpowiedzialność, zarówno cywilną jak i karną, za wszelkie szkody (jak np. majątkowe czy też spowodowane naruszeniem praw osobistych, autorskich i innych) związane lub wynikające z wykorzystywania konta, ponosi jego użytkownik.
 6. Hasło lub klucz do konta mogą być znane tylko użytkownikowi. Administratorzy mają wystarczające możliwości techniczne, żeby rozwiązywać problemy użytkowników bez znajomości ich haseł. Żaden pracownik Uniwersytetu, ani przedstawiciel instytucji egzekwujących prawo nie ma prawa żądać ich ujawnienia. Wszelkie incydenty tego typu należy zgłaszać administratorowi systemu.
 7. Ustawienie nowego hasła bez znajomości aktualnego możliwe jest jedynie podczas osobistej wizyty w pokoju A1-26 wraz z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość (legitymacja studencka, dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, karta pobytu/dokument pobytu).
 8. Serwery są przeznaczone do prac naukowych.
 9. Niedozwolone jest (nawet w ramach szeroko pojętych prac naukowych):
  1. ukrywanie swojej tożsamości, w tym podszywanie się pod innych użytkowników systemu
  2. uniemożliwianie lub utrudnianie pracy innym użytkownikom systemu, sieci AMU-NET i Internetu
  3. naruszanie tajemnicy korespondencji
  4. wykorzystywanie serwerów do jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej
  5. używanie zasobów sieciowych i usług niezgodnie z prawem lub netykietą (na przykład wysyłanie spamu, czy publikowanie materiałów rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub naruszających dobre imię Uniwersytetu)
  6. jakiekolwiek próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów sieci i usług, przekraczania ustalonych limitów zasobów systemowych, próby włamań, badania zabezpieczeń sieci lub serwera
  7. używanie programów p2p (bittorrent, itp.) z uwagi na ograniczenia narzucone przez Centrum Informatyczne.
 10. Administratorzy, w uzasadnionych przypadkach, zastrzegają sobie prawo do wyłączenia bądź zrestartowania dowolnej lub wszystkich usług serwera w celach konserwacyjnych, bez wcześniejszego uprzedzenia.
 11. Użytkownik powinien być świadom, że jego konto podlega ciągłemu drobiazgowemu rozliczaniu i audytowi w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
 12. Dzienniki systemowe na życzenie mogą być udostępnione Kierownikowi Wydziałowych Laboratoriów Komputerowych lub instytucjom prawnym jako podstawa do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkownika.
 13. Dostępność narzędzi informatycznych na serwerze nie jest jednoznaczna ze zgodą na ich używanie.
 14. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do zaleceń administratorów odnośnie pracy na serwerze i/lub w laboratoriach.
 15. Ważność konta w przypadku studentów wynosi jeden rok akademicki i jest ona przedłużana na podstawie informacji z dziekanatu lub po przedstawieniu administratorom ważnej legitymacji studenckiej. Konta pracownicze tracą ważność wraz z ustaniem stosunku pracy osób posiadających konto tego typu. Konta gości tworzone są jedynie za zgodą Dziekana, na prośbę pracownika odpowiedzialnego za gościa. Ważność kont gości ustanawiana jest indywidualnie i najczęściej obejmuje okres ich wizyty.
 16. Przydzielone limity systemowe są uzależnione od aktualnych warunków technicznych oraz indywidualnych potrzeb. Zastrzega się możliwość ich zmiany.
 17. Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za informacje zawarte na kontach użytkowników.
 18. Administratorzy nie odpowiadają za nielicencjonowane lub wadliwe oprogramowanie instalowane przez użytkowników.
 19. Korzystanie z gier komputerowych jest możliwe dopiero po godzinie 18-tej.
 20. Korzystając z domeny LABS oraz serwerów członkowskich domeny LABS użytkownik zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Wydział. Informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na Uniwersytecie można znaleźć tutaj.
 21. Dane osobowe zbierane przez Wydział są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Wydział dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności użytkowników korzystających z domeny LABS.

V. Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu

 1. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, administratorzy mogą podjąć następujące czynności:
  1. upomnienie od administratora
  2. założenie większych ograniczeń na dostępne zasoby systemowe
  3. blokada konta w domenie LABS
   1. tymczasowa blokada konta na okres do 2 tygodni
   2. tymczasowa blokada konta do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości
   3. blokada konta wraz ze skierowaniem sprawy do Kierownika Wydziałowych Laboratoriów Komputerowych
  4. skierowanie sprawy do organów ścigania

Korzystając z Wydziałowych Laboratoriów Komputerowych użytkownik deklaruje znajomość oraz wyraża zgodę na warunki regulaminu.