Regulamin Wydziałowych Laboratoriów Komputerowych


I. Przeznaczenie laboratoriów

W skład Laboratoriów Komputerowych wchodzą:

 1. laboratoria ogólnie dostępne
 2. laboratoria specjalistyczne
 3. pomieszczenia administratorów oraz węzeł sieciowy.

II. Zasady udostępniania laboratoriów do prowadzenia zajęć

 1. W laboratoriach pierwszeństwo posiadają planowe zajęcia wynikające z realizacji programów studiów. Pozostały czas może być wykorzystywany do pracy własnej.
 2. Sale na poziomie A1 oraz D są otwarte w godzinach pracy laboratoriów. Klucze do sal na poziomie A0 znajdują się u portiera i dostępne są tylko dla pracowników Wydziału oraz osób upoważnionych.
 3. Za bieżące funkcjonowanie laboratoriów oraz bezpieczeństwo zasobów odpowiadają administratorzy. Za całość laboratoriów odpowiada kierownik Wydziałowych Laboratoriów Komputerowych.
 4. W sprzęcie komputerowym udostępnionym w laboratoriach nie wolno umieszczać prywatnych urządzeń (poza urządzeniami USB).
 5. Nie można podłączać do sieci kablowej swojego sprzętu komputerowego (poza wyznaczonymi miejscami).
 6. Zabronione jest odłączanie sprzętu znajdującego się w laboratoriach. Dotyczy to w szczególności zasilania, połączenia sieciowego oraz urządzeń peryferyjnych podłączonych do jednostki centralnej (np. mysz, klawiatura).
 7. Do sal nie wolno wnosić kurtek i toreb podróżnych.
 8. W salach nie wolno spożywać posiłków ani napojów.

III. Konta oraz korzystanie z zasobów sieciowych

 1. Do korzystania z zasobów sieciowych niezbędne jest założenie konta w domenie LABS (Windows oraz Linux).
 2. Podstawą założenia konta jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
 3. Studenci oraz pracownicy dydaktyczni mogą korzystać z drukarek sieciowych, skanerów i nagrywarek. Studenci mają dostęp do licencjonowanego oprogramowania na stacjach roboczych i na serwerach.
 4. Administratorzy nie odpowiadają za nielicencjonowane lub wadliwe oprogramowanie instalowane przez (lokalnych) użytkowników.
 5. Każdy student oraz pracownik prowadzący zajęcia może założyć konto pocztowe, może korzystać w sposób nieograniczony z sieci Internet oraz uzyskuje stosowne kwoty zasobów na serwerach.
 6. Korzystanie z gier komputerowych jest możliwe dopiero po godz. 18-tej i tylko w sposób nieutrudniający pracy innym użytkownikom.
 7. Naruszenie zasad bezpieczeństwa lub etykiety oraz utrudnianie pracy innym studentom pociągają za sobą zablokowanie kont od 1 do 4 tygodni oraz w szczególnych przypadkach przekazanie sprawy do kierownika laboratoriów lub Dziekana.

IV. Godziny otwarcia

 1. Laboratoria udostępniane są przez wszystkie dni tygodnia w godzinach
  • poniedziałek - czwartek: 8:15 - 17:30
  • piątek: 8:15 - 17:00
  • godziny otwarcia w soboty i niedziele zależne są od planu studiów zaocznych i publikowane są na stronie WWW laboratoriów
 2. Laboratoria udostępniane są w czasie roku akademickiego, a także w ograniczonym zakresie w lipcu i sierpniu. W czasie ferii, z wyjątkiem świąt i dni szczególnych również można korzystać z laboratoriów. Godziny otwarcia są podawane w wiadomościach na stronie głównej laboratoriów, dostępnej pod adresem: http://laboratoria.wmi.amu.edu.pl/.

V. Dostęp laboratoriów dla kół naukowych

 1. Członkowie poszczególnych sekcji kół naukowych uzyskują dodatkowe możliwości korzystania z zasobów laboratoriów.
 2. Możliwości te są ustalane każdorazowo z kierownikiem sekcji/koła, który (tak jak pracownik dydaktyczny) udostępnia zespołowi szczególne zasoby (dyski, oprogramowanie, wydzielony sprzęt serwerów etc.).
 3. Członkowie kół/sekcji mogą korzystać z większych limitów kwot dyskowych lub większych limitów wydruków, po okazaniu zgody podpisanej przez Dziekana.

VI. Szczególny tryb dostępu do laboratoriów

 1. Zasadniczo z Laboratoriów Komputerowych korzystać mogą jedynie studenci wszystkich kierunków studiów realizowanych w ramach Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
 2. W szczególnych przypadkach (wymagana jest zgoda Dziekana) z laboratoriów mogą korzystać także studenci innych Wydziałów UAM.
 3. W laboratoriach mogą być organizowane szkolenia oraz zawody (informatyczne) a także warsztaty szkolne lub zajęcia dla tzw. międzyszkolnych kółek informatycznych lub matematycznych. Za zgodą Dziekana możliwe jest utworzenie tymczasowych kont dla uczestników tego typu wydarzeń.

Korzystając z Wydziałowych Laboratoriów Komputerowych użytkownik deklaruje znajomość, pełną świadomość i zgodę na warunki regulaminu.