Regulamin domeny Studenckich Laboratoriów Komputerowych WMiI UAM - LABS oraz serwerów członkowskich domeny


I. Definicje używane w regulaminie:

 1. Uniwersytet, UAM, Uczelnia: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. Wydział, WMI: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 3. serwer, serwer studencki: serwer w domenie LABS dostępny dla studentów
 4. konto: imienny, autoryzowany dostęp do zasobów serwera
 5. użytkownik: osoba posiadająca konto w domenie LABS
 6. administrator, operator systemu, operator: jeden z administratorów laboratoriów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i mający w obowiązkach opiekę nad serwerami wydziałowymi. Kontakt e-mail: helpdesk@wmi.amu.edu.pl lub osobiście w pokoju A1-26
 7. kierownik Wydziałowych Laboratoriów Komputerowych: opiekun laboratoriów komputerowych Wydziału Matematyki i Informatyki

II. Zasady użytkowania domeny LABS

 1. Konto na serwerze jest własnością Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 2. Z konta wolno korzystać tylko użytkownikowi, na którego imię i nazwisko stworzono konto. Udostępnienie konta komukolwiek innemu jest zabronione. Fakt nieuprawnionego korzystania z konta powinien być natychmiast zgłoszony operatorom, w przeciwnym wypadku użytkownik konta odpowiada za wszelkie działania osób nieuprawnionych.
 3. Całkowitą odpowiedzialność, zarówno cywilną jak i karną, za wszelkie szkody (jak np. majątkowe czy też spowodowane naruszeniem praw osobistych, autorskich i innych) związane lub wynikające z wykorzystywania konta, ponosi jego użytkownik.
 4. Hasło lub klucz do konta mogą być znane tylko użytkownikowi. Operatorzy systemu mają wystarczające możliwości techniczne, żeby rozwiązywać problemy użytkowników bez znajomości ich haseł. Żaden pracownik naukowy Uniwersytetu, ani przedstawiciel instytucji egzekwujących prawo nie ma prawa żądać ich ujawnienia. Wszelkie incydenty tego typu należy zgłaszać administratorowi systemu.
 5. Serwer studencki jest przeznaczony do prac naukowych.
 6. Niedozwolone jest (nawet w ramach szeroko pojętych prac naukowych):
  • ukrywanie swojej tożsamości, w tym podszywanie się pod innych użytkowników systemu
  • uniemożliwianie lub utrudnianie pracy innym użytkownikom systemu, sieci AMU-NET i Internetu
  • naruszanie tajemnicy korespondencji
  • wykorzystywanie serwera do jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej
  • używanie zasobów sieciowych niezgodnie z prawem lub netykietą (na przykład wysyłanie spamu, czy publikowanie materiałów rasistowskich, pornograficznych, obraźliwych lub naruszających dobre imię Uniwersytetu)
  • jakiekolwiek próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów sieci, przekraczania ustalonych limitów zasobów systemowych, próby włamań, badania zabezpieczeń sieci lub serwera
  • używanie programów p2p (edonkey, bittorrent, itp.) z uwagi na ograniczenia narzucone przez Centrum Informatyczne
 7. Operatorzy systemu, w uzasadnionych przypadkach, zastrzegają sobie prawo do wyłączenia bądź zrestartowania dowolnej lub wszystkich usług serwera w celach konserwacyjnych, bez wcześniejszego uprzedzenia.
 8. W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa użytkownik powinien być świadom, że jego konto podlega ciągłemu drobiazgowemu rozliczaniu i audytowi.
 9. Dzienniki systemowe na życzenie mogą być udostępnione kierownictwu pracowni komputerowych lub instytucjom prawnym jako podstawa do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkownika.
 10. Dostępność narzędzi informatycznych na serwerze nie jest jednoznaczna ze zgodą na ich używanie.
 11. Użytkownik zobowiązany jest stosować się do zaleceń administratorów odnośnie pracy na serwerze.
 12. Konto w domenie LABS posiada każdy student Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Konto może także zostać założone pracownikom i gościom Wydziału Matematyki i Informatyki UAM, a także osobom spoza Wydziału po przedstawieniu operatorom pisemnej zgody kierownictwa laboratoriów komputerowych Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
 13. Ważność konta w przypadku studentów wynosi jeden rok akademicki. Konta są przedłużane po przedstawieniu operatorom ważnej legitymacji studenckiej.
 14. Przydzielone limity systemowe są uzależnione od aktualnych warunków technicznych oraz indywidualnych potrzeb. Zastrzega się możliwość ich zmiany, zwłaszcza w uzasadnionych sytuacjach, na przykład w przypadku istnienia możliwości technicznych oraz pisemnej zgody kierownictwa laboratoriów komputerowych Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
 15. Operatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za informacje zawarte na kontach użytkowników.
 16. Korzystając z domeny LABS oraz serwerów członkowskich domeny użytkownik zgadza się na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM. Informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na Uniwersytecie można znaleźć na stronie https://odo.amu.edu.pl/KnowledgeBase#9.
 17. Dane osobowe zbierane przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Wydział dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności użytkowników korzystających z domeny LABS.

III. Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu

 • upomnienie od operatora systemu
 • założenie większych ograniczeń systemowych na dostępne zasoby systemowe
 • blokada konta w domenie labs.wmi.amu.edu.pl
 • tymczasowa blokada konta na okres do 2 tygodni
 • tymczasowa blokada konta do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości
 • blokada konta wraz ze skierowaniem do kierownictwa laboratoriów komputerowych Wydziału Matematyki i Informatyki UAM
 • skierowanie sprawy do organów ścigania

Poprzez zalogowanie w domenie labs.wmi.amu.edu.pl użytkownik deklaruje znajomość, pełną świadomość i zgodę na warunki regulaminu.