Problemy z Dockerem


Ze względów bezpieczeństwa Docker w systemie Linux w Laboratoriach nie może być używany bezpośrednio w systemie operacyjnym. Po uruchomieniu pojawia się komunikat:

Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.35/volumes: dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied

Można używać Dockera z pomocą narzędzia docker-machine - tworzona jest maszyna wirtualna, w której wykonywane są polecenia Dockera. Najpierw należy utworzyć maszynę poleceniem:

docker-machine create nazwamaszyny

Następnie przygotowujemy środowisko w terminalu, w którym będziemy używali poleceń dockera:

eval $(docker-machine env nazwamaszyny)

Aby sprawdzić adres IP maszyny, w której działa docker, wykonujemy:

docker-machine ip nazwamaszyny

Maszyny są tworzone na dysku lokalnym (w /media/poligon/docker_nazwaużytkownika), nie są przenoszone między komputerami, a po 7 dniach kasowane z dysku komputera. Po zalogowaniu na innym komputerze konieczne będzie ponowne wykonanie powyższych poleceń.