Development Android


Windows

Pod Windows zainstalowane jest Android SDK dla systemu Android 10.0 (wersja 29) oraz Android Studio.

Uwagi

Z powodu niekompatybilności Android SDK emulator musi być uruchamiany z dysku P:

Z powodu niekompatybilności Android Studio projekt aplikacji musi znajdować się na dysku P:

Przygotowanie projektu

Projekt nalepiej przechowywać w repozytorium Git. Możliwe jest założenie lokalnego repozytorium w katalogu domowym (jako podkatalog dysku J:) lub na wydziałowym serwerze.

Po sklonowaniu repozytorium na dysk P:\ należy w nim utworzyć projekt za pomocą Android Studio i zacommitować wszystkie zmiany.

Przygotowanie emulatora

Każdorazowo po zalogowaniu na komputerze użytkownik musi wywołać polecennie wmi_mkandroid z wiersza poleceń (cmd.exe). Zostanie wtedy utworzony kompatybilny z naszą infrastrukturą emulator i urządzenie AVD. Jego pliki znajdują się w katalogu P:\android_<login> i zostaną usunięte przy wyłączeniu komputera.

Uruchamianie projektu

Po otwarciu projektu w Android Studio należy najpierw uruchomić emulator poprzez kliknięcie Tools -> Android -> AVD Manager i wybranie zielonego przycisku "play". Po pokazaniu się ekranu domowego w emulatorze można uruchomić w nim projekt.

Pełna procedura

Problemy

Waiting for target device to come online

Gdy po uruchomieniu projektu Android Studio wyświetla komunikat Waiting for target device to come online pomimo uruchomionego emulatora należy:

  • zamknąć emulator
  • uruchomić emulator przez Tools -> Android -> AVD Manager i wybranie zielonego przycisku "play"
  • poczekać na pojawienie się ekranu startowego
  • uruchomić projekt ponownie w poprawnym urządzeniu (wylistowanym pod Connected devices)

Jeśli to nie pomoże, to należy zamknąć emulator, Android Studio i ponownie wykonać polecenie wmi_mkandroid w cmd.exe.

Pozostałe

Pierwszym krokiem przy rozwiązywaniu problemów z Android Studio i SDK, które nie są opisane na tej stronie powinno być usunięcie:

j:.android
j:.AndroidStudio2.3
c:\users\<login>.android
c:\users\<login>.emulator_console_auth_token

Linux

Pod Linuksem zainstalowane jest Android SDK dla systemu Android 10.0 (wersja 29) oraz Android Studio.

Uwagi

Z powodu niekompatybilności Android SDK emulator musi być uruchamiany z dysku lokalnego (/media/poligon)

Przygotowanie emulatora

Każdorazowo po zalogowaniu na komputerze użytkownik musi uruchomić Android Studio przez menu systemowe lub wywołać polecennie wmi_mkandroid z terminala w przypadku innego sposobu uruchamiania Android Studio. Zostanie wtedy utworzony kompatybilny z naszą infrastrukturą emulator i urządzenie AVD. Jego pliki znajdują się w katalogu /media/poligon/android_<login> i zostaną usunięte przy wyłączeniu komputera.

Problemy

W przypadku problemów należy:

  • zamknąć emulator
  • wyłączyć Android Studio
  • usunąć AVD wykonująć w terminalu polecenie /opt/nfs/android-sdk/tools/bin/avdmanager delete avd --name Nexus_5X
  • usunąć katalogi /home/students/LOGIN/.android oraz /home/students/LOGIN/.AndroidStudio*