Regulamin list pocztowych


I. Definicje

 1. Uniwersytet – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 2. Wydział – Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 3. Dziekan – Dziekan Wydziału.
 4. BOW – Biuro Obsługi Wydziału.
 5. Ogólnowydziałowa lista pocztowa – zbiór adresów e-mail utrzymywany przez Wydział, odzwierciedlający część struktury osobowej Wydziału.
 6. Członek listy – osoba, której adres e-mail znajduje się na liście pocztowej.
 7. Adres listy pocztowej – adres e-mail w domenie wmi.amu.edu.pl, powiązany z listą pocztową, umożliwiający przesłanie wiadomości elektronicznej do wszystkich członków tej listy jednocześnie.
 8. Wiadomość ogólnowydziałowa – wiadomość e-mail przesłana na adres ogólnowydziałowej listy pocztowej.
 9. Moderator – osoba podejmująca decyzję o przekazaniu wiadomości grupowej do adresatów.
 10. Lista moderowana – lista pocztowa, dla której zdefiniowano przynajmniej jednego moderatora.

II. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin dotyczy ogólnowydziałowych list pocztowych.
 2. Szczegółowe zasady tworzenia i utrzymywania pozostałych list pocztowych określa odrębny regulamin.

III. Ogólnowydziałowe listy pocztowe

 1. Celem ogólnowydziałowych list pocztowych jest ułatwienie komunikacji pomiędzy Wydziałem a jego studentami, doktorantami i pracownikami.
 2. Ogólnowydziałowe listy pocztowe są tworzone w miarę potrzeb Wydziału, na polecenie Dziekana lub osoby przez niego upoważnionej.
 3. Za utrzymywanie ogólnowydziałowych list pocztowych odpowiada BOW. W szczególności, BOW utrzymuje listy pocztowe, których członkami są wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy Wydziału. Listy te są powiązane z adresami e-mail:
  1. studenci@wmi.amu.edu.pl,
  2. doktoranci@wmi.amu.edu.pl,
  3. pracownicy@wmi.amu.edu.pl,
 4. Członek ogólnowydziałowej listy pocztowej nie może się z niej wypisać.

IV. Zasady przesyłania wiadomości na ogólnowydziałowe listy pocztowe

 1. Ogólnowydziałowe listy pocztowe są moderowane. Moderatorów ogólnowydziałowych list pocztowych wskazuje Dziekan lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Aby wiadomość ogólnowydziałowa została dostarczona do adresatów, musi zostać zaakceptowana przez moderatora. Jeśli wiadomość nie zostanie ani zaakceptowana, ani odrzucona przez moderatora w ciągu 7 dni od jej przesłania, traktuje się ją jako wiadomość odrzuconą.
 3. Moderator odrzuca wiadomość ogólnowydziałową, gdy zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności:
  1. wiadomość zawiera załączniki lub odnośniki, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa komputerów odbiorców,
  2. wiadomość, w sposób niebudzący wątpliwości, została przesłana na adres ogólnowydziałowej listy pocztowej przez pomyłkę,
  3. nie da się zidentyfikować nadawcy wiadomości z imienia i nazwiska,
  4. treść wiadomości (w tym załączniki i miejsca docelowe odnośników) narusza zasady współżycia społecznego, godność adresatów albo innych osób, które adresatami nie są, lub też zawiera stwierdzenia wulgarne albo obraźliwe,
  5. rozmiar wiadomości przekracza 2MB (dwa megabajty).
 4. Moderator może odrzucić wiadomość ogólnowydziałową, gdy zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności:
  1. wiadomość została nadana z adresu e-mail w domenie innej niż amu.edu.pl lub wmi.amu.edu.pl,
  2. nadawca wiadomości nie jest członkiem ogólnowydziałowej listy pocztowej, na adres której wiadomość została przesłana,
  3. wiadomość ma charakter inny niż komunikat, ogłoszenie oraz list otwarty, lub gdy ma ona charakter reklamowy lub promocyjny,
  4. treść wiadomości nie dotyczy bezpośrednio funkcjonowania Wydziału i Uniwersytetu,
  5. wiadomość wypełnia przesłanki agitacji politycznej (z wyjątkiem wyborów wydziałowych i uniwersyteckich).
 5. W przypadkach nieokreślonych w ust. 3 i 4, moderator podejmuje decyzję o odrzuceniu wiadomości po konsultacji z Dziekanem lub osobą przez niego upoważnioną.
 6. Moderator nie ma obowiązku informowania nadawcy wiadomości o powodzie jej odrzucenia. Nadawca ma jednak prawo odwołać się od tej decyzji do Dziekana.